Česky / English

Úvodní strana > Kontakt > GDPR

Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany (dále jen „Zásady“)

Kdo jsme? Pro koho jsou Zásady určeny?

Naše zákonné identifikační údaje jakožto správce a zpracovatele osobních údajů jsou následující:

TG Drives, s.r.o., identifikační číslo 60738821, se sídlem Olomoucká 1290/79, Černovice, 627 00 Brno

(dále též „TG Drives“ nebospolečnost“)

Zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto subjektů údajů, kteří byli na tyto Zásady odkázáni. Prostřednictvím internetových stránek www.tgdrives.cz nedochází ke zpracování žádných osobních údajů.

Jakožto správce a zpracovatel Vašich osobních údajů prohlašujeme, že Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a že s nimi budeme nakládat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, neboť ochrana Vašich osobních údajů patří mezi základní zásady, kterými se při našem podnikání řídíme.

 

Kontaktní údaje správce:

TG Drives, s.r.o.

TEL: +420 548 141 811

EMAIL: gdpr@tgdrives.cz

 

Jaké údaje sbíráme a zpracováváme?

V závislosti na účelu zpracování a za dále v těchto Zásadách uvedených podmínek o Vás sbíráme, spravujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

o     identifikační údaje, zejména jméno a příjmení a další identifikační údaje v nezbytně nutném rozsahu

o     kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, adresu elektronické pošty, kontaktní adresu

o   případně další osobní údaje, o jejichž zpracování je subjekt údajů vždy výslovně nejpozději k okamžiku jejich zpracování informován.

 

Proč údaje zpracováváme a jak je využíváme?

Některé Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu:

o   Vámi poskytnuté identifikační údaje pro účely elektronické komunikace (zejména prostřednictvím elektronické pošty), a to pro účely našeho oprávněného zájmu tyto Vámi poskytnuté údaje za účelem vzájemné komunikace zpracovávat

o      identifikační, kontaktní a případně v nezbytném rozsahu další osobní údaje o Vás

·       jakožto fyzických osobách – odběratelích našich produktů nebo služeb

·     jakožto osobách jednajících za obchodního partnera naší společnosti (tj. zejména zástupců našich dodavatelů, odběratelů a jiných obchodních partnerů), a to vše za účelem jednoznačné identifikace pro plnění smlouvy uzavírané mezi příslušnou osobou se společností a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tj. v rámci jednání předcházejících uzavření smlouvy ve formě zpracování poptávek, nabídek, návrhů smluv apod.) a následně pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů (např. pro účely vedení sporů o splnění smlouvy) vč. vedení databáze zákazníků, obchodních partnerů a jejich kontaktních osob

o  Vaše údaje v nezbytném zákonném rozsahu pro splnění našich právních povinností, tedy (zejména identifikační, kontaktní, případně v nezbytném rozsahu další osobní údaje pro vyhotovení, zaúčtování a archivaci smluv, objednávek a daňových dokladů v rámci vedení účetnictví apod.)

Pro zpracování některých osobních údajů pro některé účely potřebujeme Váš souhlas, tyto údaje i účel zpracování jsou vždy uvedeny v souhlasu, který poskytnete. Váš souhlas můžeme potřebovat například pro:

o      zpracování Vaší adresy elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení

o      z dalších důvodů, které Vám v souladu s právními předpisy sdělíme před zpracováním údajů

 

Jak údaje získáváme?

Údaje získáváme s ohledem na dobrovolný a smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů. K zajištění přesnosti a aktualizace osobních údajů můžeme tyto údaje ověřovat a aktualizovat na základě informací od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky apod.).

 

Jak údaje zpracováváme?

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme zejména elektronickou formou a v této formě jsou uchovány.

V listinné formě jsou osobní údaje zpracovávány v nezbytných případech (např. uzavřené smlouvy).

Pro vedení databáze odběratelsko-dodavatelských vztahů používáme standardní ERP systém a pro elektronickou komunikaci standardní komunikační systém, přístupy ke zdrojům osobních údajů (vč. datových serverů) jsou realizovány zabezpečeným připojením a chráněny přístupovými právy s unikátními hesly oprávněných uživatelů. Všechny tyto systémy jsou standardní produkty, jejichž poskytovatelé garantují zajištění souladu zpracování dat s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

Jak údaje chráníme?

Osobní údaje jsou pod stálou elektronickou a procedurální kontrolou zajištěnou prostřednictvím technických a organizačních opatření. Osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Všichni zaměstnanci společnosti se musí řídit při nakládání s osobními údaji Pokyny TG Drives při nakládání s osobními údaji a jejich zabezpečení (dále jen „Směrnice“).

Technická patření jsou pravidelně nejméně jedenkrát ročně, bezpečnostně testována, organizační opatření jsou prověřována a zajišťována průběžně, nejméně však jedenkrát ročně.

Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Jak dlouho údaje uchováváme a zpracováváme?

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou trvá právní důvod jejich zpracování, případně nedojde-li k ukončení zpracování z jiných zákonných důvodů. V případě souhlasu dále zpracování trvá, dokud nebude souhlas s jejich zpracováním odvolán a nebude-li pak současně existovat jiný právní důvod pro další zpracování. Dobu zpracování určuje Směrnice.

Po skončení doby zpracování (odpadnutí právního důvodu zpracování) budou Vaše osobní údaje nevratně zlikvidovány případně anonymizovány.

 

S kým údaje sdílíme?

Údaje sdílíme s následujícími subjekty:

o    se státními orgány, resp. dalšími subjekty v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány státní správy, registr smluv apod.

o    s externími subjekty, které provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s naší společností

o    s poskytovateli dalších aplikací a systémů, kteří údaje nezpracovávají, ale mohou jim být za smluvně vymezených podmínek v rozsahu nutném k plnění služby zpřístupněny

o    s Vaším případným souhlasem i s jinými subjekty

Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování.

Nepředáváme osobní údaje příjemcům v třetích zemích (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Jaká Vám garantujeme práva?

Máte zejména právo:

o    požadovat přístup k osobním údajům

o    na opravu údajů

o    na výmaz údajů

o    na omezení zpracování

o    na přenositelnost osobních údajů

o    vznášet námitky proti zpracování

o    kdykoliv odvolat svůj souhlas ke zpracování

 

Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva?

Požadované úkony provedeme v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímáme na adrese gdpr@tgdrives.cz.

Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme Vám účtovat poplatek v přiměřené výši nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

 
 Mapa webu | O webu | Tisknout stránku | TG Drives OP PIK 2014-2020: Elektromobilita
 | vyrobila Omega Design